Sowa

16 tekstów – auto­rem jest So­wa.

Wie­działeś o mnie wszys­tko. Co lu­bię , cze­go nie lu­bię, co kocham, co mnie uza­leżnia. Po­myślałam , że po­winieneś może wie­dzieć, że kiedyś, kiedyś byłam szczęśli­wa. Z Tobą .Ale w tej piep­rzo­nej ba­jeczce jest jed­na duża lu­ka. Nig­dy nie byłeś mój... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lipca 2011, 01:52

Mam jed­no marze­nie. I marzę je nieus­tannie, choć często wy­daje mi się, że nie może się spełnić...Marzę o dom­ku wśród so­sen. Ko­cie, psie, kro­kach przy­jaciół. I o Tobie... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 listopada 2010, 17:24

Chciałabym, abyś kiedyś, bez względu na wszys­tko co zro­bię lub po­wiem, przy­tulił mnie, nie mówił ja­ka jes­tem, nie kry­tyko­wał, nie krzyczał, żebyś cho­ciaż raz uświado­mił so­bie że ja jes­tem ci potrzebna. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 11 października 2010, 07:47

Uwie­rzyłeś, że te łzy to
pe­wien rodzaj do­dat­ko­wego stanu,
pe­wien rodzaj proroctwa.

Wie­rzyłam w ciebie ale
te­raz to praw­da, widziałam zjawę.
Jes­teś duchem, nie marzeniem. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 kwietnia 2010, 20:24

Pachniesz nałogiem. Cze­koladą. Na­miętnym po­całun­kiem, niele­gal­nym trun­kiem, per­fekcyj­nie skręconą ma­rihuaną, deszczem dud­niącym w pod­dasze, tram­pka­mi z con­versu i ucie­czką z do­mu. Pa­piero­sem w us­tach, ponętny­mi us­ta­mi. Łąką, poezją, pod­niece­niem, od­dechem, nagością.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 marca 2010, 22:48

Sta­rasz się z całych sił, aby Wasz związek, był wspa­niały i idealny.
A wte­dy słyszysz : `bra­kuje mi daw­ne­go życia, zna­jomych, za­bawy.` ... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 stycznia 2010, 20:30

` Kochasz ... i wiesz że nie masz z nim przyszłości...`

http://demotywatory.pl/477530/Kochasz

Auto­rowi myśli , gra­tuluję. :) 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 listopada 2009, 15:06

"Człowiek jest od­po­wie­dzial­ny nie tyl­ko za uczu­cia, które ma dla in­nych, ale i za te, które w in­nych budzi..." 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 listopada 2009, 20:41

Szczęście - je­den fałszy­wy ruch, i znika.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 listopada 2009, 21:59

Po każdym dniu trze­ba pos­ta­wić kropkę, od­wrócić kar­tkę i zaczy­nać na nowo. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 10 listopada 2009, 15:57
Sowa

Cytaty...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sowa

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność